Zasady przetwarzania danych osobowych

Drodzy Państwo,

Podczas współpracy lub wymiany korespondencji elektronicznej z naszą firmą przekazują nam Państwo dane osobowe, których stajemy się administratorem. Są to na przykład informacje przekazane w formularzach zamieszczonych na naszej stronie WWW lub w korespondencji e-mail.

 • Administrator danych osobowych

  Zgodnie z art. 14 ust. 1 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. L 119/1, 4/05/2016, dalej zwanego „Rozporządzeniem”) informujemy, iż administratorem Państwa danych osobowych jest Vinderen Logistic Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem ul. Jutrzenki 177, 02-231 Warszawa (spółka dalej zwana „Administratorem”). Kontakt z Administratorem jest możliwy w drodze korespondencji na adres podany powyżej bądź w formie elektronicznej na adres iod@vinderen.com

 • Kategorie przetwarzanych danych osobowych

  Administrator może przetwarzać następujące kategorie Państwa danych osobowych:

  • imiona i nazwiska,
  • dane kontaktowe (email, numer telefonu, dane związane z innymi formami elektronicznego komunikowania się),
  • dane korespondencyjne (adres, miasto, ulica, kod pocztowy),
  • dane podmiotu, dla którego Państwo pracują wraz z danymi adresowymi i kontaktowymi tego podmiotu.
 • Cel przetwarzania danych osobowych

  Państwa dane osobowe będą wykorzystane przez Administratora jedynie w celu:

  • wypełnienia obowiązków Administratora względem instytucji państwowych, wynikających z przepisów prawa,
  • wykonania praw i obowiązków Administratora wynikających z zawarcia przez Państwa umowy z Administratorem bądź umowy, którą zawarł z Administratorem podmiot, dla której Państwo pracują,
  • utrzymania i rozwoju działalności przedsiębiorstwa Administratora, przez co należy rozumieć wewnętrzne raportowanie, zestawienia oraz działalność marketingową,
  • kontaktu Administratora z Państwem w sprawach związanych z zawartą umową i jej realizacją.
 • Podstawy przetwarzania danych osobowych

  Podstawę prawną do przetwarzania Państwa danych osobowych będzie stanowiła konieczność wypełnienia obowiązków Administratora wynikających z przepisów prawa, jak również prawnie uzasadnione interesy Administratora, polegające na współpracy z podmiotem, dla którego Państwo pracują oraz realizacją przez Administratora zadań związanych z wykonywaną przez siebie działalnością. W niektórych przypadkach podstawę do przetwarzania danych osobowych będzie stanowić wyrażona przez Państwa zgoda w formie pisemnej lub elektronicznej.

 • Dane osobowe przekazane nam przez Państwa mogą być udostępniane osobom pracującym dla Administratora i pod jego kontrolą. Dane mogą być również być udostępniane zewnętrznym podmiotom dostarczającym usług księgowo-kadrowych, usług z zakresu zarządzania jakością, usług zarządczych, usług prawnych oraz usług transportowych.

 • Okres przetwarzania danych osobowych

  Państwa dane osobowe będą w dyspozycji Administratora przez okres trwania Państwa współpracy z Administratorem bądź współpracy pomiędzy Administratorem, a podmiotem, dla którego Państwo pracują, a także później przez okres wymagany obowiązującymi przepisami prawa lub okres potrzebny Administratorowi do ochrony bądź dochodzenia swoich praw.

 • Przysługujące Państwu prawa

  W dowolnym momencie mają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia uprzednio wyrażonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych może być dokonane w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem czynności przetwarzania danych, których to dokonywano w czasie obowiązywania Państwa zgody.

  Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych w zakresie niniejszej zgody narusza przepisy Rozporządzenia.

 • Jak wycofać zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych?

  Aby wycofać wcześniej wyrażoną zgodę prosimy wysłać wiadomość na adres iod@vinderen.com, z krótką informacją, którą zgodę i w jakim zakresie chcą Państwo wycofać zgodę.

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *